محمدرضا امیری کهنوج

نماینده مردم شریف کرمان (قلعه گنج / منوجان / کهنوج)