روح اله جانی عباسپور

نماینده مردم شریف بوئین زهرا

سوابق و فعالیت ها: - فرماندار - کارشناس ارشد اقتصادی - کارشناس صنایع استانداری - نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تحصیلات: لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی