سید محمدصادق ابراهیمی

نماینده مردم شریف شوشتر / گتوند

سوابق و فعالیت ها: - روحانی - عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی - نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تحصیلات: - رسائل و مکاسب (علوم حوزه) - سطح دو (علوم حوزه) - لیسانس تاریخ کمیسسیون: - دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی