جعفر قادری

نماینده مردم شریف شیراز

سوابق و فعالیت ها: - رئیس دانشگاه - شهردار - شورای شهر - معاون فرماندار تحصیلات: - دکترای اقتصاد شهری و منطقه ای کمیسیون: - عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات