منصور حقیقت پور

نماینده مردم شریف اردبیل / سرعین / نمین / نیر