سید شریف حسینی

نماینده مردم شریف اهواز

سوابق و فعالیت ها: - مدیر امور قراردادها و پیمانکاران شرکت نورد و لوله اهواز - نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تحصیلات: - لیسانس مدیریت بازرگانی کمیسیون: - عضو کمیسیون صنایع و معادن