یوناتن بت کلیا

نماینده مردم شریف اقلیت (اقلیت‌های دینی / مسیحیان آشوری / کلدانی)