مصطفی افضلی فرد

نماینده مردم شریف اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)

- عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی