علیرضا منادی

نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو